Category: Uncategorized

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на изменена документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за...

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти    №  BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

МИГ Община Марица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ Проектите...

Въпроси и отговори по Процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08  „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Въпроси и отговори по Процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Въпросии отговори

Контакти

Контакти

Офисът на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ се намира в общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5 e-mail: leader_maritsa@abv.bg Изпълнителен директор: МАРИЯ ГЮЗЕЛЕВА 0877 18 47 75 Експерт по прилагане на СВОМР: Ива Лукайчева...