Category: Uncategorized

Въпроси и отговори по Процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08  „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Въпроси и отговори по Процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Въпросии отговори

Контакти

Контакти

Офисът на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ се намира в общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5 e-mail: leader_maritsa@abv.bg Изпълнителен директор: МАРИЯ ГЮЗЕЛЕВА 0877 18 47 75 Експерт по прилагане на СВОМР: Ива Лукайчева...