Category: 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване 0

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по...