Category: М05 Активно включване – уязвими групи

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти    №  BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

МИГ Община Марица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ Проектите...

Обществено обсъждане 2

Обществено обсъждане 2

„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.067 МИГ...

СНЦ “ МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  № BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

СНЦ “ МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по  Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” ,  Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните...

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица...