Category: М04 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти №   BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица  М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “ Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ –...

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.068 МИГ...