Category: М04 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.068 МИГ...