Category: М07 Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура  BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”,...

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2… МИГ –...