Category: МО1 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата.