Category: ОПРЧР

Критерии за оценка на проекти по М02 (трети прием) от ОПРЧР 0

Критерии за оценка на проекти по М02 (трети прием) от ОПРЧР

Методология за ТФО Таблица_АСД  

Критерии за оценка на проекти по М04  от ОПРЧР 0

Критерии за оценка на проекти по М04 от ОПРЧР

Таблица_АСД Методология за ТФО

Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР

Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР

Методология за ТФО Таблица_АСД