Category: ОПРЧР

Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР

Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР

Методология за ТФО Таблица_АСД