Category: Критерии за оценка на проекти

Критерии за оценка на проекти по М06 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М06 от ОПИК

Критерии и методология за оценка по М06

Критерии за оценка на проекти по М 7.2 от ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М 7.2 от ПРСР

Приложение 3 Критерии за АСД на ПП Приложение 4 Критерии за ТФО на ПП

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за АСД на проектни предложения Критерии за ТФО на проектни предложения

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК