Category: Критерии за оценка на проекти

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за АСД на проектни предложения Критерии за ТФО на проектни предложения

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК