Category: Решения КИП

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01  – втори прием

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01 – втори прием

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И...

Процедура   BG06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица Мярка М7.2

Процедура BG06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица Мярка М7.2

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.032 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ...

Процедура  BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И...

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.031 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М03 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.031 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М03 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №96/24-ВОМР/29.05.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-89/03.07.2018г. Извадка от Протоколи КППП

Решение на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура №  BG16RFOP002-2.013 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М08 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ

Решение на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М08 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ

„Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ на 20.03.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за което  СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ е уведомено с писмо с изх. № 92-00-539/29.05.2018г.“ ...