Category: Решения КИП

„Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – II-ри прием

„Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с РЕШЕНИЕ №205/51-ВОМР/17.02.2020г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 17.03.2020г., за което СНЦ „МИГ-Община Марица“ е уведомено на 18.03.2020г. 1. Оценителен доклад...

Решение на КППП по Процедура №   BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №148/37-ВОМР/12.03.2019г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5075/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура №  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №117/30-ВОМР/02.10.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/2428/27.06.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 I-ви прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №128/34-ВОМР/19.12.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/4601/06.11.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М01 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ  3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №112/29-ВОМР/17.08.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5065/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М01 I-ви прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №197/48-ВОМР/17.12.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-30/07.02.2020г. 1. Оценителен доклад на КИП М05 2. Решение за...

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „ Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „ Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – I-ви прием

„Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с  РЕШЕНИЕ №163/42-ВОМР/21.06.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 26.07.2019г., за което СНЦ „МИГ-Община Марица“ е уведомено на 30.07.2019г. Извадка от протоколи...

Решение на КППП по Процедура №   BG05M9OP001-1.043 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“ – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“ – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №161/41-ВОМР/03.06.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-179/05.07.2019г. Списък_предложени_финансиране Извадка Протоколи КППП М02 II-ри прием

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-1.009 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М06 „ПОДКРЕПА  ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ 0

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-1.009 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М06 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Извършената оценка е одобрена с решение №156/39-ВОМР/28.03.2019г. на УС на МИГ и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 02.05.2019г., за което   СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ е уведомено на 07.05.2019г....

Процедура  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. – втори прием

Процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. – втори прием

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG06RDNP001-19.032  „МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА“ – МЯРКА М7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ...