Category: Решения КИП

„Решение на КППП по Процедура №   BG05M9OP001-2.068 МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

„Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.068 МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

„Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с РЕШЕНИЕ №220/55-ВОМР/27.05.2020г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение № РД 05-231/23.06.2020 г. 1. Оценителен доклад на КИП М04...

ПРОЦЕДУРА BG 06RDNP001-19.056 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

ПРОЦЕДУРА BG 06RDNP001-19.056 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.056 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ , КОИТО...

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.292 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.292 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.292 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА...

„Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – II-ри прием

„Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с РЕШЕНИЕ №205/51-ВОМР/17.02.2020г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 17.03.2020г., за което СНЦ „МИГ-Община Марица“ е уведомено на 18.03.2020г. 1. Оценителен доклад...

Решение на КППП по Процедура №   BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №148/37-ВОМР/12.03.2019г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5075/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура №  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №117/30-ВОМР/02.10.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/2428/27.06.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 I-ви прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №128/34-ВОМР/19.12.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/4601/06.11.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М01 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ  3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №112/29-ВОМР/17.08.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5065/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М01 I-ви прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №197/48-ВОМР/17.12.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-30/07.02.2020г. 1. Оценителен доклад на КИП М05 2. Решение за...

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „ Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „ Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – I-ви прием

„Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с  РЕШЕНИЕ №163/42-ВОМР/21.06.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 26.07.2019г., за което СНЦ „МИГ-Община Марица“ е уведомено на 30.07.2019г. Извадка от протоколи...