Category: Решения КИП

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „ Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „ Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – I-ви прием

„Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с  РЕШЕНИЕ №163/42-ВОМР/21.06.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 26.07.2019г., за което СНЦ „МИГ-Община Марица“ е уведомено на 30.07.2019г. Извадка от протоколи...

Решение на КППП по Процедура №   BG05M9OP001-1.043 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“ – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“ – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №161/41-ВОМР/03.06.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-179/05.07.2019г. Списък_предложени_финансиране Извадка Протоколи КППП М02 II-ри прием

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-1.009 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М06 „ПОДКРЕПА  ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ 0

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-1.009 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М06 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Извършената оценка е одобрена с решение №156/39-ВОМР/28.03.2019г. на УС на МИГ и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 02.05.2019г., за което   СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ е уведомено на 07.05.2019г....

Процедура  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. – втори прием

Процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. – втори прием

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG06RDNP001-19.032  „МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА“ – МЯРКА М7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ...

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №129/34-ВОМР/19.12.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 25.01.2019г. Списък_предложени_финансиране2 Извадка от Протоколи КППП

Решение на КППП по Процедура №  BG05M9OP001-1.043 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №125/32-ВОМР/16.11.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-136/20.12.2018г. Извадка от Протоколи КППП Списък отхвърлени ТФО М02

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01  – втори прием

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01 – втори прием

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И...

Процедура   BG06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица Мярка М7.2

Процедура BG06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица Мярка М7.2

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.032 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ...

Процедура  BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И...

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.031 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М03 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.031 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М03 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №96/24-ВОМР/29.05.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-89/03.07.2018г. Извадка от Протоколи КППП Списък отхвърлени ТФО М03