Category: по ОПРЧР

по ОПРЧР

по ОПРЧР

2.3_Правила_оценителна комисия_ВОМР М02 трети прием Ред за оценка на проектни предложения по мерки от ОПРЧР 2014-2020 включени в СВОМР на МИГ-Община Марица Правила_оценителна комисия_ВОМР M02 Правила за работа на оценителна комисия М03 Правила_оценителна комисия_ВОМР...