Category: по ОПРЧР

по ОПРЧР

по ОПРЧР

Ред за оценка на проектни предложения по мерки от ОПРЧР 2014-2020, включени в СВОМР на МИГ – Община Марица Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР – ОПРЧР...