Category: по ОПИК

по ОПИК

по ОПИК

Ред за оценка на проектни предложения ОПИК 2014-2020 Правила за работа на Комисия за подбор на проекти по ОПИК 2014-2020 Правила_оценителна комисия_ВОМР M06 Правила_оценителна комисия_ВОМР M06 – изменени Правила_оценителна комисия_ВОМР M07