Category: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения

по ПРСР

по ПРСР

Ред за оценка ПРСР 14.06.2018 Ред за оценка по ПРСР Правила_оценителна комисия_ВОМР M01 Правила_оценителна комисия_ВОМР М4.1 Правила_оценителна комисия_ВОМР М4.2 Правила_оценителна комисия_ВОМР М 7.2 Правила КППП М6.4.1 Правила КППП М7.5

по ОПИК

по ОПИК

Ред за оценка на проектни предложения ОПИК 2014-2020 Правила за работа на Комисия за подбор на проекти по ОПИК 2014-2020 Правила_оценителна комисия_ВОМР M06 Правила_оценителна комисия_ВОМР M06 – изменени Правила_оценителна комисия_ВОМР M07

по ОПРЧР

по ОПРЧР

2.3_Правила_оценителна комисия_ВОМР М02 трети прием Ред за оценка на проектни предложения по мерки от ОПРЧР 2014-2020 включени в СВОМР на МИГ-Община Марица Правила_оценителна комисия_ВОМР M02 Правила за работа на оценителна комисия М03 Правила_оценителна комисия_ВОМР...