Category: Събития

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Обява – Конкурс за външни експерти-оценители Списък на професионалните области ПМС 162 от 2016 Заявление конкурс за външни оценители МИГ Община Марица Декларация външни оценители образец Автобиография

Съобщение КИПП

Съобщение КИПП

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Съгласно чл. 51, ал.1 от НАРЕДБА № 22/14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни...

Минали

Минали

Покана_ОС_27.02.2018 Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 26.01.2017г. Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 07.04.2017г. – Покана_ОС-07.04.2017 Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 24.08.2017г. – Покана_ОС- 24.08.2017...