Category: Събития

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ 0

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ...

Двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“

Двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“

Уважаеми дами и господа – членове на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Каним Ви да участвате в двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“,...

ФОРУМ

ФОРУМ

На 20 ноември 2017г. СНЦ „Местна инициативна група Община Марица“ организира отворен форум за потенциални кандидати за представяне на възможностите за кандидатстване по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Съгласно Заповед № ВОМР-17/17.11.2017г.на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Община Марица“, срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на външни експерти-оценители се удължава до 30.11.2017г. включително ОБЯВА –...

Покана

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

Покана

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Обява – Конкурс за външни експерти-оценители Списък на професионалните области ПМС 162 от 2016 Заявление конкурс за външни оценители МИГ Община Марица Декларация външни оценители образец Автобиография

Съобщение КИПП

Съобщение КИПП

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Съгласно чл. 51, ал.1 от НАРЕДБА № 22/14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни...

Минали

Минали

Покана_ОС_27.02.2018 Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 26.01.2017г. Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 07.04.2017г. – Покана_ОС-07.04.2017 Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 24.08.2017г. – Покана_ОС- 24.08.2017...