Category: Минали

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ обявява Ден на отворените врати в офиса на МИГ – Община Марица във връзка с разяснителна кампания след обявяване на процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.031...

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители  „МИГ открива работно място“ 0

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“

В дните 18, 19 и 20 Декември 2017г. СНЦ „МИГ – Община Марица“ ще проведе мобилна кампания „МИГ открива работно място“ за микропредприятия и земеделски производители  във всички населени места от територията на Община...

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ 0

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ...

Покана

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Обява – Конкурс за външни експерти-оценители Списък на професионалните области ПМС 162 от 2016 Заявление конкурс за външни оценители МИГ Община Марица Декларация външни оценители образец Автобиография