Category: Събития

Информационна среща на 09.05.2018г.

Информационна среща на 09.05.2018г.

Покана М01 Инф. среща 09.05.2018

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ обявява Ден на отворените врати в офиса на МИГ – Община Марица във връзка с разяснителна кампания след обявяване на процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.031...

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители  „МИГ открива работно място“ 0

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“

В дните 18, 19 и 20 Декември 2017г. СНЦ „МИГ – Община Марица“ ще проведе мобилна кампания „МИГ открива работно място“ за микропредприятия и земеделски производители  във всички населени места от територията на Община...

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ 0

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ...

Двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“ 0

Двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“

Уважаеми дами и господа – членове на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Каним Ви да участвате в двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“,...

ФОРУМ

ФОРУМ

На 20 ноември 2017г. СНЦ „Местна инициативна група Община Марица“ организира отворен форум за потенциални кандидати за представяне на възможностите за кандидатстване по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Съгласно Заповед № ВОМР-17/17.11.2017г.на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Община Марица“, срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на външни експерти-оценители се удължава до 30.11.2017г. включително ОБЯВА –...

Покана 0

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

Покана

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...