Category: Събития

Покана за информационна среща по Мярка М05

Покана за информационна среща по Мярка М05

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ обявява Ден на отворените врати в офиса на МИГ – Община Марица във връзка с разяснителна кампания след обявяване на процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.031...