Category: Новини

ФОРУМ

ФОРУМ

На 20 ноември 2017г. СНЦ „Местна инициативна група Община Марица“ организира отворен форум за потенциални кандидати за представяне на възможностите за кандидатстване по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Съгласно Заповед № ВОМР-17/17.11.2017г.на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Община Марица“, срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на външни експерти-оценители се удължава до 30.11.2017г. включително ОБЯВА –...

Съобщение КИПП

Съобщение КИПП

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Съгласно чл. 51, ал.1 от НАРЕДБА № 22/14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ...

Съобщение 0

Съобщение

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни...