Category: Новини

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Обява – Конкурс за външни експерти-оценители списък на професионалните области ПМС 162 от 2016 Заявление_конкурс_за_външни_оценители_МИГ_Община_Марица Декларация_външни_оценители_образец Автобиография

Съобщение КИПП

Съобщение КИПП

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Съгласно чл. 51, ал.1 от НАРЕДБА № 22/14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ...

Съобщение 0

Съобщение

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни...