Category: Новини

Указания на УО на ОПИК относно възможност за временно спиране на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:   На осн. чл. 10. 2 [1] във...

Указания и препоръки на Управляващия орган (УО) на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с извънредното положение, обявено на 13.03.2020г.

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като...

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация: 1....

М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – втори прием

М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – втори прием

Процедура BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации...

Интерактивна информационна платформа

СНЦ „МИГ-Община Марица“ създаде интерактивна информационна платформа В стремежа си да прилага нови подходи в популяризирането и реализирането на Стратегията за местно развитие, СНЦ „МИГ-Община Марица“ създаде интерактивна информационна платформа, която може да откриете...

СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики

СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики

СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики Екипът и членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Община Марица“ посетиха обекти, реализирани с финансови средства чрез МИГ Развитие на Драма. През...

СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ подписа първите 3 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Стратегията за местно развитие на Община Марица

СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ подписа първите 3 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Стратегията за местно развитие на Община Марица

През месеците юни и юли 2018г. бяха сключени първите 3 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по първи краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова...

Уведомление за отмяна на ОС 27.04.2018

Уведомление за отмяна на ОС 27.04.2018

Уведомление за отмяна на ОС 27.04.2018