Category: Анализи

Проучване и идентифициране на основните заинтересовани страни на територията на потенциалния МИГ Марица, вкл. установяване наличието на уязвими и малцинствени групи и техните потребности. Анализ на съществуващите различия в териториално урбанистичната структура на община „Марица“

Проучване и идентифициране на основните заинтересовани страни на територията на потенциалния МИГ Марица, вкл. установяване наличието на уязвими и малцинствени групи и техните потребности. Анализ на съществуващите различия в териториално урбанистичната структура на община „Марица“

Проучване и идентифициране на основните заинтересовани страни  

Анализ и оценка на територията на МИГ – община Марица за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти и местни продукти

Анализ и оценка на територията на МИГ – община Марица за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти и местни продукти

Анализ и оценка на територията на МИГ – община Марица за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти и местни продукти

Териториално проучване и анализ за изследване на възможностите за биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ – Община Марица и добри европейски практики

Териториално проучване и анализ за изследване на възможностите за биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ – Община Марица и добри европейски практики

Териториално проучване и анализ за изследване на възможностите за биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ – Община Марица и добри европейски практики

Проучване и анализ за ресурсите и потенциала на община Марица за успешно местно развитие чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие – еднофондова или мултифондова съобразно подхода ВОМР. Силни и слаби териториални характеристики.

Проучване и анализ за ресурсите и потенциала на община Марица за успешно местно развитие чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие – еднофондова или мултифондова съобразно подхода ВОМР. Силни и слаби териториални характеристики.

Проучване и анализ за ресурсите и потенциала на община Марица за успешно местно развитие чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие – еднофондова или мултифондова съобразно подхода ВОМР. Силни и слаби териториални характеристики.