Category: Годишни доклади за отчитане изпълнението на СМР

2017г

2017г

МИГ – община Марица“ изготви Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“...

2016г.

2016г.

МИГ – община Марица“ изготви Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“...