Author: adminmar

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-1.009 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М06 „ПОДКРЕПА  ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ 0

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-1.009 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М06 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Извършената оценка е одобрена с решение №156/39-ВОМР/28.03.2019г. на УС на МИГ и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 02.05.2019г., за което   СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ е уведомено на 07.05.2018г....

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М07 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М07

Списък ПП М07

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – трети прием 0

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – трети прием

Процедура №BG06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски...

М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – втори прием

М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – втори прием

Процедура BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации...

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура  BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”,...

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура  BG05M9OP001-1.043 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.043 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи

СНЦ „МИГ-Община Марица“ уведомява потенциалните кандидати по  процедура BG05M9OP001-1.043 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи”, че във връзка с влезлия в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент...