Author: adminmar

Решение на КППП по Процедура №   BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №148/37-ВОМР/12.03.2019г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5075/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура №  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №117/30-ВОМР/02.10.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/2428/27.06.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 I-ви прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №128/34-ВОМР/19.12.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/4601/06.11.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М01 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ  3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.019 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №112/29-ВОМР/17.08.2018г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5065/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М01 I-ви прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ – I-ви прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ – I-ви прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №197/48-ВОМР/17.12.2019г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-30/07.02.2020г. 1. Оценителен доклад на КИП М05 2. Решение за...

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М04 Социално-икономическа инеграция на уязвими групи 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М04 Социално-икономическа инеграция на уязвими групи

Списък ПП М04

Критерии за оценка на проекти по М7.5 от ПРСР 0

Критерии за оценка на проекти по М7.5 от ПРСР

Критерии за АСД М7.5 Критерии за ТФО М7.5

Критерии за оценка на проекти по М6.4.1 от ПРСР 0

Критерии за оценка на проекти по М6.4.1 от ПРСР

Критерии за АСД М6.4.1 Критерии за ТФО М6.4.1