Author: adminmar

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №129/34-ВОМР/19.12.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 25.01.2019г. Списък_предложени_финансиране2 Извадка от Протоколи КППП

Справка за изплатени възнаграждения

Справка за изплатени възнаграждения

Възнаграждения ВО 2018

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2019г. 0

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2019г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2019

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица...

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06

Списък ПП М06

Решение на КППП по Процедура №  BG05M9OP001-1.043 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“

Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №125/32-ВОМР/16.11.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение №РД05-136/20.12.2018г. Извадка от Протоколи КППП

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01  – втори прием

Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01 – втори прием

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И...

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” удължава срока за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2.

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” удължава срока за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2.

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” удължава срока за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка...

СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики

СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики

СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики Екипът и членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Община Марица“ посетиха обекти, реализирани с финансови средства чрез МИГ Развитие на Драма. През...

СНЦ „МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПИК, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

СНЦ „МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПИК, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. „Технологично развитие и иновации”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на...