Author: adminmar

М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – втори прием

М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – втори прием

Процедура BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации...

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура  BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”,...

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура  BG05M9OP001-1.043 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.043 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи

СНЦ „МИГ-Община Марица“ уведомява потенциалните кандидати по  процедура BG05M9OP001-1.043 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи”, че във връзка с влезлия в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент...

Интерактивна информационна платформа

СНЦ „МИГ-Община Марица“ създаде интерактивна информационна платформа В стремежа си да прилага нови подходи в популяризирането и реализирането на Стратегията за местно развитие, СНЦ „МИГ-Община Марица“ създаде интерактивна информационна платформа, която може да откриете...

Процедура  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. – втори прием

Процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ – Мярка М7.2. – втори прием

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG06RDNP001-19.032  „МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА“ – МЯРКА М7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ...

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2… МИГ –...

СНЦ “ МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  № BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

СНЦ “ МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по  Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” ,  Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните...

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ

Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №129/34-ВОМР/19.12.2018г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 25.01.2019г. Списък_предложени_финансиране2 Извадка от Протоколи КППП