Author: adminmar

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г. 0

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2018г.

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03 „Добри и безопасни условия на труд“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03

СНЦ  “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.019 МИГ 0

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.019 МИГ

СНЦ  “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване,...

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за АСД на проектни предложения Критерии за ТФО на проектни предложения

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.031 – МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.031 – МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-1.031 МИГ Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“

по ПРСР

по ПРСР

Ред за оценка по ПРСР Правила за работа оценителна комисия М01

по ОПИК

по ОПИК

Ред за оценка на проектни предложения ОПИК 2014-2020 Правила за работа на Комисия за подбор на проекти по ОПИК 2014-2020

по ОПРЧР

по ОПРЧР

Ред за оценка на проектни предложения по мерки от ОПРЧР 2014-2020 включени в СВОМР на МИГ-Община Марица Правила за работа на оценителна комисия М03

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ обявява Ден на отворените врати в офиса на МИГ – Община Марица във връзка с разяснителна кампания след обявяване на процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.031...

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване 0

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и Обява по  Мярка  М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата....