Author: adminmar

„Решение на КППП по Процедура №   BG05M9OP001-2.068 МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

„Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.068 МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

„Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с РЕШЕНИЕ №220/55-ВОМР/27.05.2020г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с Решение № РД 05-231/23.06.2020 г. 1. Оценителен доклад на КИП М04...

ПРОЦЕДУРА BG 06RDNP001-19.056 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

ПРОЦЕДУРА BG 06RDNP001-19.056 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.056 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ , КОИТО...

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.292 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.292 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА В РАМКИТЕ НА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.292 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА – МЯРКА М7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА...

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Списък с проекти М7.5

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Указания на УО на ОПИК относно възможност за временно спиране на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:   На осн. чл. 10. 2 [1] във...

Указания и препоръки на Управляващия орган (УО) на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с извънредното положение, обявено на 13.03.2020г.

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като...

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация: 1....

Обществено обсъждане 2

Обществено обсъждане 2

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по процедура №BG05M9OP001-1.101 по Мярка М02 „Активно включване – младежи” към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ –Община Марица“, финансирана...

МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА удължава срока за кандидатстване по процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 0

МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА удължава срока за кандидатстване по процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

СНЦ  “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” удължава срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020...