Author: adminmar

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Обява – Конкурс за външни експерти-оценители списък на професионалните области ПМС 162 от 2016 Заявление_конкурс_за_външни_оценители_МИГ_Община_Марица Декларация_външни_оценители_образец Автобиография

Съобщение 0

Съобщение

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни...

Минали

Минали

Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 26.01.2017г. Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 07.04.2017г. – Покана_ОС-07.04.2017 Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 24.08.2017г. – Покана_ОС- 24.08.2017

Контакти

Контакти

Офисът на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ се намира в общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5 e-mail: leader_maritsa@abv.bg Изпълнителен директор: МАРИЯ ГЮЗЕЛЕВА 0882 41 33 60 0877 18 47 75 Експерт по прилагане...

Стратегия за местно развитие 0

Стратегия за местно развитие

Стратегия за местно развитие – МИГ-Община Марица

Описание на територията

Описание на територията

Община Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година. Административно е базирана в областния център Пловдив. Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска...