Author: adminmar

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Списък с проекти М7.5

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Указания на УО на ОПИК относно възможност за временно спиране на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:   На осн. чл. 10. 2 [1] във...

Указания и препоръки на Управляващия орган (УО) на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с извънредното положение, обявено на 13.03.2020г.

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като...

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация: 1....

Обществено обсъждане 2

Обществено обсъждане 2

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по процедура №BG05M9OP001-1.101 по Мярка М02 „Активно включване – младежи” към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ –Община Марица“, финансирана...

МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА удължава срока за кандидатстване по процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 0

МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА удължава срока за кандидатстване по процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

СНЦ  “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” удължава срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020...

„Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – II-ри прием

„Решение на КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.048 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с РЕШЕНИЕ №205/51-ВОМР/17.02.2020г. и от Ръководителя на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 17.03.2020г., за което СНЦ „МИГ-Община Марица“ е уведомено на 18.03.2020г. 1. Оценителен доклад...

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък с проекти М6.4.1

Решение на КППП по Процедура №   BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием 0

Решение на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – II-ри прием

Извършената оценка е одобрена от УС на МИГ с Решение №148/37-ВОМР/12.03.2019г. и от Изп. директор на ДФ „Земеделие“ със Заповед №03-РД/5075/18.12.2019г. 1. Оценителен доклад на КИП М7.2 II-ри прием 2. Заповед ДФЗ 3. Списък предложени...