Author: adminmar

ФОРУМ

ФОРУМ

На 20 ноември 2017г. СНЦ „Местна инициативна група Община Марица“ организира отворен форум за потенциални кандидати за представяне на възможностите за кандидатстване по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Съгласно Заповед № ВОМР-17/17.11.2017г.на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Община Марица“, срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на външни експерти-оценители се удължава до 30.11.2017г. включително ОБЯВА –...

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА...

Покана 0

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

Покана 0

Покана

П О К А Н А за участие в еднодневни информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ – Община Марица Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

ОБЯВА – Конкурс за външни експерти-оценители

Обява – Конкурс за външни експерти-оценители списък на професионалните области ПМС 162 от 2016 Заявление_конкурс_за_външни_оценители_МИГ_Община_Марица Декларация_външни_оценители_образец Автобиография

Съобщение КИПП

Съобщение КИПП

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Съгласно чл. 51, ал.1 от НАРЕДБА № 22/14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ...

Съобщение 0

Съобщение

Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица“, Във връзка с протичащи промени в нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните и инвестиционни...

Минали

Минали

Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 26.01.2017г. Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 07.04.2017г. – Покана_ОС-07.04.2017 Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 24.08.2017г. – Покана_ОС- 24.08.2017 Обществено...