Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М05 Активно включване-уязвими групи