МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “