МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“