СНЦ “ МИГ – Община Марица“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“