Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06