Решение на КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.043 МИГ ОБЩИНА МАРИЦА М02 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – МЛАДЕЖИ“