Регистър на сключени договори от СНЦ „МИГ – Община Марица“ с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки