Двудневно обучение на тема „Правила и процедури за прилагане на стратегията за ВОМР“