Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната