Указания и препоръки на Управляващия орган (УО) на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с извънредното положение, обявено на 13.03.2020г.