СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“