СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“