Резюме на СВОМР

Съгласно Заповед № РД-09-714/26.09.2016г. на Ръководителя на УО на ПРСР за периода 2014-2020г., одобреният бюджет на Стратегията на „МИГ-Община Марица“ е в размер на 6 375 575лв. и включва в себе си финансиране от 3 европейски фонда:

 1. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони –2 933 745 лв.
 2. Европейски социален фонд (ЕСФ) чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ – 1 486 000 лв.
 3. Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос 1 и 2 – 1 955 830 лв.

 

Мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Община Марица са следните:

 

ПРСР (ЕЗФРСР) 2014-2020

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Допустимите получатели: 

– Земеделски производители от територията на МИГ –  физически лица с постоянен адрес и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище и адрес на управление  на територията на община Марица;

– Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

– Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 

 

Допустими дейности:

 1. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.
 2. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.
 3. Достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 от Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, включително чрез финансов лизинг.
 4. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 5. Достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.
 6. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.
 7. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 8. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 9. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 10. Предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

 

Допустими разходи:

 1. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.
 2. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.
 3. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 от Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, включително чрез финансов лизинг.
 4. Разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 5. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.
 6. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.
 7. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 8. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 9. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 10. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

 

Финансови параметри за проектите:

–           Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева

–           Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева

 

Интензитет на подпомагане:

БФП е в размер на 50% от общия размер на допустимите разходи.

Интензитетът се увеличава в случаите, описани в  Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Община Марица, в частта за мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Максималното комбинирано подпомагане е в размер до 90% от допустимите за подпомагане разходи.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане

разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

 

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 700 000 лева.

 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Допустими получатели:

-Земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

-Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1

 

Допустими дейности:

 1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга.
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието;

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.
 2. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
 3. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ включително чрез финансов лизинг.
 4. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.
 5. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 6. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 7. Предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

 

Допустими разходи:

 1. Разходи за изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга.
 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието.

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

 1. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.
 2. Разходи за изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
 3. Разходи за материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ включително чрез финансов лизинг.
 4. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.
 5. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8.

 

Финансови параметри за проектите:

–    Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 15 000 лева.

–    Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

–    Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, и 40%  от общия размер за проекти, представени от големи предприятия.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

 

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 300 000 лева.

 

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 

Допустими получатели:

–    Земеделски стопани, ЕТ, или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите ;

–    Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

–    Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

Допустими дейности:

–    Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

–    Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

–    Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

–    Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

–    Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

 

Финансови параметри за проектите:

–    Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

–    Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ не може да надвишава 75%  от общите допустими разходи.

 

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 500 000 лева.

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Допустими получатели:

– Община Марица;

– Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ;

– Читалища от територията на МИГ.

 

Допустими дейности:

– Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение;

– Инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура;

– Ивестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура;

– Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

– Инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места в община Марица;

– Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот.

 

Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти  и др. в съответствие с чл.29 от Наредба 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

 

Финансови параметри за проектите:

– Минимумът на общите допустими разходи е 20 000 лева.

– Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

– За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

– В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи – 75% финансиране.

 

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 800 000 лева.

 

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 

Допустими получатели:

–    Община Марица;

–    Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ;

–    Читалища на теритоирята на МИГ.

 

Допустими дейности:

–    Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение;

–    Инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура;

–    Ивестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура;

–    Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

–    Инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места в община Марица;

–    Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот.

 

Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

Финансови параметри за проектите:

– Минимумът на общите допустими разходи е 10 000 лева.

– Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

–    За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

 

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 400 000 лева.

 

Мярка МО1 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“

 

Допустими кандидати:

–    Община Марица;

–    Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

–    Читалища от територията на МИГ.

 

Допустими дейности:

Допустими са само дейности на територията на МИГ като:

1.Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

– Организиране и провеждане на:

 1. Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията.

3.Концерти.

-Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:

4.Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки.

5.Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.).

6.Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит.

7.Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др.

 

Допустими разходи:

Разходи свързани с:

а) Подобренията на движимо и недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Инвестиции в движимо материалното културно наследство и в недвижимо културно наследство:

– създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;

-информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;

-инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);

-проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

– дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;

– провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство;

-други, (при дерогация с мярка 7.2.)

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „г“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“, „в“ и „д“.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи .

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

 

Финансови параметри:

–    Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева.

–    Максимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ:

БФП е в размер на 100% от общия размер на допустимите разходи за получател  публично лице и в случай, че проектът не генерира приход;

БФП е в размер на 70% от общия размер на допустимите разходи за получател публично лице и в случай, че проектът генерира приход;

Разликата  между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане

разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

 

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката в Стратегията на МИГ е в размер на 233 745 лева.

 

 

ОПРЧР (ЕСФ) 2014-2020

 

Мярка М02 „Активно включване  – младежи“

 

Допустими получатели:

–    Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;

–    Работодатели;

–    Социални партньори;

–    Общини и райони на общини;

–    Центрове за информация и професионално ориентиране;

–    Неправителствени организации;

–    Обучителни организации.

 

Допустими дейности:

Според целевата група:

 

Група на икономически неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл.

-Идентифициране и активиране на  икономически неактивните младежи, които са извън образование и обучение и не са регистрирани като безработни в структурите на АЗ, чрез    предоставяне на посреднически услуги, мотивационно и психологическо подпомагане, както и включване в подходящи видове обучение или работа, в зависимост от конкретните им потребности.

-В зависимост от индивидуалните им потребности, дейностите за обучение и осигуряване на възможност за заетост, съчетани с услуги за професионално ориентиране и консултиране на младите хора, с оглед на това те да бъдат подкрепени при избора на професия и желания път за бъдещо професионално развитие.

 

Група на безработни младежи с основна или по-ниска образователна степен:

-Провеждане на мотивационни обучения, както и  оказване на психологическа подкрепа с цел придобиване на по-висока самоувереност и мотивация за работа.

-Включване в обучения за придобиване на професионална квалификация, както и в обучение по време на работа (чиракуване).

-Осигуряване на постоянно работно място на успешно завършилите обучение при обучилия ги работодател.

– Насочване  към възможности за ограмотяване на младежите без завършен начален етап на основно образование. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи – работни облекла, оборудване на работно място и насърчаване на мобилност.

-Субсидирана заетост.

 

Безработни младежи със завършено средно или висше образование:

-Дейности по осигуряване на заетост при предварително осигуряване на  висококачествени стажове и обучение по време на работа (чиракуване).

-Осигуряване на стимули за работодателите да наемат безработни младежи – например чрез субсидии за покриване на разходите за работна заплата и/или разходите за труд като цяло –субсидирана заетост .

 

Допустими разходи:

І. Разходи за персонал.

ІІ. Разходи за материали.

ІІІ. Разходи за материални активи.

ІV. Разходи за нематериални активи.

 1. Разходи за услуги.

VІ. Непреки разходи.

 

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 400 000 лв.

 

Мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“

 

Допустими получатели:

–      микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели.

 

Целевата група:

–      работещите в микро, малки, средни и големи предприятия от територията на МИГ.

 

Допустими дейности:

1.*Дейности за организация и управление на проекта;

2.*Дейности по информиране и публичност;

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

4.Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за период до 12 месеца;

5.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

 • Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл.26(2) 1 „а“ и „б“ от ЗЗБУТ не е допустима дейност по настоящата операция.

 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

 

*Забележка: Дейност 1 и Дейност 2 са задължителни.

 

Допустими разходи:

І. Разходи за персонал.

ІІ. Разходи за материали.

ІІІ. Разходи за материални активи.

ІV. Разходи за нематериални активи.

 1. Разходи за услуги.

VІ. СМР .

VII. Непреки разходи.

 

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 500 000 лв.

 

 

Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

 

Допустими получатели:*

– Община Марица.

– Доставчици на социални и здравни услуги;

– Работодатели;

– Организации предоставящи посреднически услуги;

– Обучителни организации;

– Центрове за информация и професионално ориентиране;

– Читалища;

– НПО;

– Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;

– Регистрирани поделения на вероизповеданията.

 

 

Допустими дейности:

–    Направление „Подобряване достъпа до заетост”;

–    Направление „Подобряване достъпа до образование”;

–    Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”;

–    Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”.

За дължително е проектите да съдържат няколко дейности от направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.

За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от останалите три направления.

 

Допустими разходи:

І. Разходи за персонал.

ІІ. Разходи за материали.

ІІІ. Разходи за материални активи.

ІV. Разходи за нематериални активи.

 1. Разходи за услуги.
 2. Непреки разходи.

 

Финансови параметри за проектите:       

– Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.

– Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева

 

Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 300 000 лв.

 

*С решение на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ се променя СМР в раздел  5. Описание на мерките, в частта за ОПРЧР, мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, към Допустими получатели се добавят:

– Доставчици на социални и здравни услуги;

– Работодатели;

– Организации предоставящи посреднически услуги;

– Обучителни организации;

– Центрове за информация и професионално ориентиране;

– Читалища;

– НПО;

– Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;

– Регистрирани поделения на вероизповеданията.

 

 

Мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“

 

Допустими получатели:

–        Неправителствени организации на територията на Община Марица;

–        Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;

–        Обучителни организации;

–        Доставчици на социални услуги;

–        Доставчици на здравни услуги;

–        Регистрирани поделения на вероизповеданията;

–        Община Марица;

–        Работодатели.

 

Допустими дейности:

– Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/;

– Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността;

– Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги;

– Обучения на уязвимите групи и на членовете на семейства, които се грижат за зависим член на семейството;

– Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;

– Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания;

– Дейностите, насочени към ранното детско развитие, подпомагане на семействата с деца от уязвимите групи и предоставяне на качествена грижа за деца, включително за такива с увреждания чрез интегрирани комплексни услуги, услуги по превенция и целенасочени дейности във връзка с улесняване достъпа до заетост на родители, полагащи грижи за деца вкъщи;

– Предоставяне на  интегрирани комплексни услуги за хората с увреждания, като ще се съчетават действия в посока осигуряване на заетост и социални и здравни услуги;

– Съпътстващи дейности, насочени към осигуряване на информационно – образователни и здравно-консултативни услуги за превенция и здравословен живот.

– Улесняване достъпа до здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност за заетост, като например иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според индивидуалните потребности на човека с увреждане.

 

Допустими разходи:

І. Разходи за персонал

ІІ. Разходи за материали

ІІІ. Разходи за материални активи

ІV. Разходи за нематериални активи

 1. Разходи за услуги

VІ. Непреки разходи

 

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е  286 000  лв.

 

 

ОПИК (ЕФРР) 2014-2020

 

Мярка 06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

 

Допустими получатели:

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години  към крайната дата за пода-ване на про-ектни пред-ложения.

3) Кандидати могат  да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

4) Кандидати могат  да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица не могат да кандидатстват по мярката поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

Допустими дейности:

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9/ Визуализация на проекта.

 

Допустими разходи:

1/ *Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.

*Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии – допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

 • извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
 • разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

 

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи е 60 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Максималният размер на помощта не може да надхвърля 90% от общия размер на допустимите разходи или 180 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане

разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 355 830 лв.

 

 

Мярка 07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

 

Допустими получатели:

Стартиращи и съществуващи, с по-малко от три приключили финансови години, пред-приятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и социално предприемачество.

 

Допустими дейности:

Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и

регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. /Национална стратегия за насърчаване на МСП/

 

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

 

Финансови параметри за проектите:

 • Минимумът на общите допустими разходи е 60 000 лева.
 • Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

–           Малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;

–           Средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 700 000 лв.

 

Мярка 08 „Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“

 

Допустими получатели:

Съществуващи малки и средни предприятия според НСНМСП от територията на МИГ

 

Допустими дейности:

–           Дейности за подобряване на производствените процеси;

–           Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;

–           Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията, в т.ч. внедряване на производства за културни индустрии, социални и здравни услуги;

–           Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект;

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

 

Допустими разходи:

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

 

 

Финансови параметри за проектите:

–           Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 300 000 лева.

–           Минимумът на общите допустими разходи е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане

–           Малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;

–           Средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

 

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 900 000 лева