Резюме на СВОМР

Съгласно Заповед № РД-09-714/26.09.2016г. на Ръководителя на УО на ПРСР за периода 2014-2020г., одобреният бюджет на Стратегията на „МИГ-Община Марица“ е в размер на 6 375 575лв. и включва в себе си финансиране от 3 европейски фонда:

-Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони –2 933 745 лв.

-Европейски социален фонд (ЕСФ) чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“– 1 486 000 лв.

-Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“– 1 955 830 лв.

 

Мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Община Марица са следните:

 

ПРСР (ЕЗФРСР) 2014-2020

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Допустимите получатели:

– Земеделски производители от територията на МИГ –  физически лица с постоянен адрес и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище и адрес на управление  на територията на община Марица;

– Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

– Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Допустими дейности:

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 2. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 3. достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, приложими за съответните стопанства, включително чрез финансов лизинг

Списъкът на нововъведените стандарти на Общността и правното основание, за чието въвеждане се осигурява подкрепа по мярката е посочен в Приложение 1 към Раздел 8.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 1. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 2. достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 4. достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 5. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Допустими разходи:

 1. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 2. разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 3. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС;
 4. разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 5. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 6. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 8. разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 9. разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Допълнителни условия към проектите:

-да се предвиждат дейности за ограничаване и деградация на почвите и повишаване на почвеното плодородие.

-да се следва и прилага нормативнта уредба на европейското и националното ниво за опазване и възстановяване на почвеното плодородие;

-да се използват най-добрите практики в земеделските и горските райони;

-дейностите по проектите на бенефициентите да са съобразени с Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Финансови параметри за проектите:

– Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева

– Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева

Интензитет на подпомагане:

БФП е в размер на 50% от общия размер на допустимите разходи.

Интензитетът се увеличава в случаите, описани в  Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Община Марица, в частта за мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Максималното комбинирано подпомагане е в размер до 90% от допустимите за подпомагане разходи.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане

разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 700 000 лева.

 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Допустими получатели:

-Земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

-Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1

Допустими дейности:

 1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга.
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието;

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 2. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, съгласно Приложение 1 към Раздел 8.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
 4. достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 5. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Допустими разходи:

 1. разходи за изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга.
 2. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието.

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 2. разходи за изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. разходи за материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза;
 4. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 5. разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8.

Финансови параметри за проектите:

–  Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 15 000 лева.

–  Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

–  Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, и 40%  от общия размер за проекти, представени от големи предприятия.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 300 000 лева.

 

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Допустими получатели:

–    Земеделски стопани, ЕТ, или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите ;

–    Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

–    Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

–    Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

–    Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

–    Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

–    Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

–    Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Финансови параметри за проектите:

–    Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

–    Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ не може да надвишава 65%  от общите допустими разходи.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 500 000 лева.

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Допустими получатели:

– Община Марица;

– Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ;

– Читалища от територията на МИГ.

Допустими дейности:

– Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение;

– Инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура;

– Ивестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура;

– Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

– Инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места в община Марица;

– Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот.

Допустими разходи:

 1. Разходи във връзка с инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение;
 2. Разходи във връзка с инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура;
 3. Разходи във връзка с инвестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура;
 4. Разходи във връзка с инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 5. Разходи във връзка с инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места в община Марица;
 6. Разходи във връзка с инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот.

Финансови параметри за проектите:

– Минимумът на общите допустими разходи е 20 000 лева.

– Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

 Интензитет на подпомагане:

– За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

– В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи – 75% финансиране.

 Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 800 000 лева.

 

 Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Допустими получатели:

–    Община Марица;

–    Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ;

–    Читалища на теритоирята на МИГ.

Допустими дейности:

– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

–  Изграждане на обществени зони за отдих;

– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

–           Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, историческо и културно наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

–           Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки)

Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Финансови параметри за проектите:

– Минимумът на общите допустими разходи е 10 000 лева.

– Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката  в Стратегията на МИГ е в размер на 400 000 лева.

 

Мярка МО1 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“

Допустими кандидати:

–    Община Марица;

–    Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

–    Читалища от територията на МИГ.

Допустими дейности:

Допустими са само дейности на територията на МИГ като:

-Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

-Организиране и провеждане на:

Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията; Концерти.

-Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:

-Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки.

-Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.).

-Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит.

-Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др.

Допустими разходи:

Разходи се свеждат до:

а) Подобренията на движимо и недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Инвестиции в движимо материалното културно наследство и в недвижимо културно наследство:

– създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;

-информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;

-инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);

-проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

– дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;

– провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство;

-други, (при дерогация с мярка 7.2.)

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „г“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“, „в“ и „д“.

Финансови параметри:

–    Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева.

–    Максимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ:

БФП е в размер на 100% от общия размер на допустимите разходи за получател  публично лице и в случай, че проектът не генерира приход;

БФП е в размер на 70% от общия размер на допустимите разходи за получател публично лице и в случай, че проектът генерира приход;

Разликата  между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Общ размер на публичната финансова помощ по мярката в Стратегията на МИГ е в размер на 233 745 лева.

 

 

ОПРЧР (ЕСФ) 2014-2020

Мярка М02 „Активно включване  – младежи“

Допустими получатели:

–    Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;

–    Работодатели;

–    Социални партньори;

–    Общини и райони на общини;

–    Центрове за информация и професионално ориентиране;

–    Неправителствени организации;

–    Обучителни организации.

Допустими дейности:

Според целевата група:

Група на икономически неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл.

-Идентифициране и активиране на  икономически неактивните младежи, които са извън образование и обучение и не са регистрирани като безработни в структурите на АЗ, чрез    предоставяне на посреднически услуги, мотивационно и психологическо подпомагане, както и включване в подходящи видове обучение или работа, в зависимост от конкретните им потребности.

-В зависимост от индивидуалните им потребности, дейностите за обучение и осигуряване на възможност за заетост, съчетани с услуги за професионално ориентиране и консултиране на младите хора, с оглед на това те да бъдат подкрепени при избора на професия и желания път за бъдещо професионално развитие.

Група на безработни младежи с основна или по-ниска образователна степен:

-Провеждане на мотивационни обучения, както и  оказване на психологическа подкрепа с цел придобиване на по-висока самоувереност и мотивация за работа.

-Включване в обучения за придобиване на професионална квалификация, както и в обучение по време на работа (чиракуване).

-Осигуряване на постоянно работно място на успешно завършилите обучение при обучилия ги работодател.

– Насочване  към възможности за ограмотяване на младежите без завършен начален етап на основно образование. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи – работни облекла, оборудване на работно място и насърчаване на мобилност.

-Субсидирана заетост.

Безработни младежи със завършено средно или висше образование:

-Дейности по осигуряване на заетост при предварително осигуряване на  висококачествени стажове и обучение по време на работа (чиракуване).

-Осигуряване на стимули за работодателите да наемат безработни младежи – например чрез субсидии за покриване на разходите за работна заплата и/или разходите за труд като цяло –субсидирана заетост .

Допустими разходи:

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 400 000 лв.

 

Мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Допустими получатели:

–      микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели.

Целевата група:

–      работещите в микро, малки, средни и големи предприятия от територията на МИГ.

Допустими дейности:

1.*Дейности за организация и управление на проекта;

2.*Дейности по информиране и публичност;

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

4.Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за период до 12 месеца;

5.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

-Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

-Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

-Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

-Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл.26(2) 1 „а“ и „б“ от ЗЗБУТ не е допустима дейност по настоящата операция.

Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

*Забележка: Дейност 1 и Дейност 2 са задължителни.

 Допустими разходи:

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 500 000 лв.

 

Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Допустими получатели:*

– Община Марица.

– Доставчици на социални и здравни услуги;

– Работодатели;

– Организации предоставящи посреднически услуги;

– Обучителни организации;

– Центрове за информация и професионално ориентиране;

– Читалища;

– НПО;

– Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;

– Регистрирани поделения на вероизповеданията.

Допустими дейности:

–    Направление „Подобряване достъпа до заетост”;

–    Направление „Подобряване достъпа до образование”;

–    Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”;

–  Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”.

Задължително е проектите да съдържат няколко дейности от направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.

За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от останалите три направления.

Допустими разходи:

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.

 Финансови параметри за проектите:      

– Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.

– Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева

 Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

 Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 300 000 лв.

*С решение на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ се променя СМР в раздел  5. Описание на мерките, в частта за ОПРЧР, мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, като се добавят следните допустими получатели:

– Доставчици на социални и здравни услуги;

– Работодатели;

– Организации предоставящи посреднически услуги;

– Обучителни организации;

– Центрове за информация и професионално ориентиране;

– Читалища;

– НПО;

– Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;

– Регистрирани поделения на вероизповеданията.

 

Мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“

Допустими получатели:

–        Неправителствени организации на територията на Община Марица;

–        Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;

–        Обучителни организации;

–        Доставчици на социални услуги;

–        Доставчици на здравни услуги;

–        Регистрирани поделения на вероизповеданията;

–        Община Марица;

–        Работодатели.

Допустими дейности:

– Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/;

– Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността;

– Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги;

– Обучения на уязвимите групи и на членовете на семейства, които се грижат за зависим член на семейството;

– Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;

– Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания;

– Дейностите, насочени към ранното детско развитие, подпомагане на семействата с деца от уязвимите групи и предоставяне на качествена грижа за деца, включително за такива с увреждания чрез интегрирани комплексни услуги, услуги по превенция и целенасочени дейности във връзка с улесняване достъпа до заетост на родители, полагащи грижи за деца вкъщи;

– Предоставяне на  интегрирани комплексни услуги за хората с увреждания, като ще се съчетават действия в посока осигуряване на заетост и социални и здравни услуги;

– Съпътстващи дейности, насочени към осигуряване на информационно – образователни и здравно-консултативни услуги за превенция и здравословен живот.

– Улесняване достъпа до здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност за заетост, като например иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според индивидуалните потребности на човека с увреждане.

Допустими разходи:

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Не се предвижда съфинансиране чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е  286 000  лв.

 

ОПИК (ЕФРР) 2014-2020

Мярка 06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Допустими получатели:

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години  към крайната дата за подаване на проектни предложения.

3) Кандидати могат  да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

4) Кандидати могат  да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица не могат да кандидатстват по мярката поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности:

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9/ Визуализация на проекта.

Допустими разходи:

1/ *Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.

*Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии – допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи е 60 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

Максималният размер на помощта не може да надхвърля 90% от общия размер на допустимите разходи или 180 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане

разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 355 830 лв.

 

Мярка 07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

Допустими получатели:

Стартиращи и съществуващи, с по-малко от три приключили финансови години, пред-приятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и социално предприемачество.

Допустими дейности:

Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. /Национална стратегия за насърчаване на МСП/

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи е 60 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 200 000 лева.

Интензитет на подпомагане:

–           Малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;

–           Средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 700 000 лв.

 

Мярка 08 „Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“

Допустими получатели:

Съществуващи малки и средни предприятия според НСНМСП от територията на МИГ

Допустими дейности:

–    Дейности за подобряване на производствените процеси;

–   Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;

–    Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията, в т.ч. внедряване на производства за културни индустрии, социални и здравни услуги;

–   Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект;

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Допустими разходи:

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Финансови параметри за проектите:

–           Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 300 000 лева.

–           Минимумът на общите допустими разходи е 100 000 лева.

Интензитет на подпомагане

–           Малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;

–           Средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ трябва да бъде съфинансирана чрез собствени средства на кандидата.

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 900 000 лева