Подмярка 19.4

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА

 

Проект по подмярка 19.4:

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“

 

Главна цел:

УПРАВЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Споразумение № РД 50–195/29.11.2016г.

Заповед №РД09-58/25.01.2017г.

 

Финансиран чрез:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Размер на финансовата помощ – 977 915,00 лв.

 

Европейско съфинансиране – 880 123,50 лв.

Национално съфинансиране – 97 791,50 лв.

Начална дата на изпълнение – 29.11.2016г.

Крайна дата на изпълнение – 30.09.2023г.