Подмярка 19.2

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА

Проект по подмярка 19.2:

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“

Главна цел:

ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА – ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО ЖИЗНЕНА ТЕРИТОРИЯ СЪС СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ, ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ОСИГУРЕНО РАЗВИТИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, КОНКУРЕНТНИ ЗЕМЕДЕЛИЕ И БИЗНЕС, СЪХРАНЕНА ОКОЛНА СРЕДА И МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ.

Споразумение № РД 50–195/29.11.2016г.

Обща стойност на публичния принос за проекти:

ПРСР 2014-2020г. /ЕЗФРСР/ – 2 933 745,00 лв.

ОПИК 2014-2020г. /ЕФРР/ – 1 955 830,00 лв.

ОПРЧР 2014-2020г. /ЕСФ/– 1 486 000,00 лв.

Европейско съфинансиране – 5 565 926,00 лв.

Национално съфинансиране – 809 649,00 лв.

Начална дата на изпълнение – 29.11.2016г.

Крайна дата на изпълнение – 30.06.2023г.