Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР