Изменения на СМР

Изменение на Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“ след проведено Общо събрание на 24.08.2017г.

С решение № 32/ОС 3-ВОМР/24.08.2017г. на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ се променя СМР, както следва:

 

  1. В раздел 5. Описание на мерките, в частта за ОПРЧР, мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, към Допустими получатели се добавят:

– Доставчици на социални и здравни услуги;

– Работодатели;

– Организации предоставящи посреднически услуги;

– Обучителни организации;

– Центрове за информация и професионално ориентиране;

– Читалища;

– НПО;

– Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;

– Регистрирани поделения на вероизповеданията.

 

  1. В раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, в частта 9.2. Индикатори по мярка, Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се изменя броя на проектите с устойчиви резултати до 2023г. от 15 броя на 6 броя, тъй като се предвижда общия брой проекти, финансирани по мярката, да бъде 6 броя.