за ВОМР

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България, „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014 – 2020г.

ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот и неизоставане в развитието на местните общности в селските и рибарските райони, както и в териториите със специфични характеристики, посочени в Националната концепция за пространствено развитие.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават Местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

През периода 2014 – 2020г. освен средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, местните групи за действие имат възможността да включат в Стратегиите си допустими дейности и да изпълняват проекти чрез осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд.