Вътрешни правила

Проект на Процедура за подбор на проекти по ПРСР 2014-2020

Процедура за подбор на проекти по ОПРЧР 2014-2020

Процедура за подбор на проекти по ОПИК 2014-2020

Правилник за дейността на УС

Правилник за дейността на КС

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за инвентаризациите

Вътрешни правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност

Вътрешни правила за работната заплата на наетите по трудово правоотношение

Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС,КС и ОС

Счетоводна политика

Правила за документооборота и съхраннението на счетоводната информация

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при ЮЛНЦ

Вътрешни правила за изпълнение на ЗЗЛД

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители

Документи към правилата за външни експерти-оценители