Вътрешни правила

Вътрешни правила за извършване на наблюдение на изпълнението на сключени договори към Стратегията

Правилник за дейността на УС

Правилник за дейността на КС

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за инвентаризациите

Вътрешни правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност

Вътрешни правила за работната заплата на наетите по трудово правоотношение

Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС,КС и ОС

Счетоводна политика

Правила за документооборота и съхраннението на счетоводната информация

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при ЮЛНЦ

Вътрешни правила за изпълнение на ЗЗЛД

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители и помощник-оценители

Документи към правилата за външни експерти-оценители