Начало

СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица” е създадено на 31 март 2016г. след публичен съгласувателен процес с представителите на местната общност, съгласно изискванията на Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и в резултат на изпълнение на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., с бенефициент община „Марица“, чрез договор за БФП №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА. СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица” обхващаща цялата територия на община „Марица“.

СДРУЖЕНИЕТО е доброволна, политически необвързана и независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 38 във връзка с чл. 2, ал.3 от Закона юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Основните дейности на сдружението са насочени към развитието на селския район в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието,  осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората,  особено в селата и малките населени места. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за  гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

В структурно отношение местната група:

– обхваща повече от 2-ма представители на НПО;

– обхваща повече от 2-ма представители на частния сектор;

– броят на обхванатото население като територия е над 30 000 жители;

– в Колективния върховен орган  са представени над 70% от идентифицираните заинтересовани страни, включени са над 50 % от населените места на територията на МИГ и членовете на Общото събрание са над 30.

Сред основните предимства на територията на местната група са 19-те жизнени и млади по население населени места, традициите за партньорство между секторите на местната власт, гражданските организации и местния бизнес, доброто географско и икономическо позициониране на територията като селски район със запазено културно историческо наследство, природни ресурси и социален капитал.

До 30.06.2023г. местната група предстои да реализира на територията на община „Марица“ мултифондова стратегия за местно развитие, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР2014-2020г.), Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.(ОПИК 2014-2020г.) и Европейски социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. (ОПРЧР 2014-2020г.)